Tel Aviv Jaffo

Tel Aviv Jaffo

18/08/2014

Kotel

Kotel

18/08/2014

Jerusalem

Jerusalem

18/08/2014

Shaqed

Shaqed

18/08/2014

Kefar Adumim

Kefar Adumim

18/08/2014

Ein Kerem

Ein Kerem

18/08/2014

Caesaria

Caesaria

18/08/2014